Pouczenie Administratora Danych Osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie lub RODO), uprzejmie informujemy, iż jeżeli w wyniku korzystania z niniejszego serwisu internetowego dochodzi do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia:

 1. Administratorem danych osobowych jest EDS Retail Park Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000205656, NIP 5213289961, o kapitale zakładowym 5000 zł (dalej Spółka).
 2. Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem: biuro@edspark.pl
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1. udzielenie informacji o działalności Spółki, przedstawienie oferty, materiałów informacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. b RODO w postaci podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy;
  2. marketing bezpośredni - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w postaci prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę jakim jest marketing bezpośredni przedmiotu jej działalności.
  3. udzielona zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w zakresie czynności wymagających uzyskania zgody podmiotu, którego dotyczą dane osobowe
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty grupy kapitałowej, do których należy Spółka, podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, marketingowe i administracyjno – biurowe dla Spółki. Dane nie podlegają przekazaniu do państw trzecich.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano wcześniej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych – o ile została udzielona - jest dobrowolna, natomiast jej brak skutkować będzie brakiem możliwości realizowania celu, dla którego została pozyskana.