Szukamy osoby odpowiedzialnej za

 • kierowanie pracami związanymi z realizacją projektów deweloperskich
 • pełnienie funkcji Kierownika Budowy zgodnie z prawem budowlanym
 • przygotowanie inwestycji oraz organizacja budowy
 • wycena poszczególnych etapów prac oraz raportowanie postępów w realizacji
 • kierowanie siłami własnymi oraz koordynacja prac Podwykonawców
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • współpraca z zespołem Projektowym, Najemcami i Klientami

 

Cechy pożądane

 • doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami na stanowisku Kierownika Budowy/ Kierownika Projektu w tym pełnienie funkcji technicznej przy pracach budowlanych polegających na budowie obiektów deweloperskich lub obiektów usługowo-handlowych
 • praktyczna wiedza w obszarze technicznych warunków realizacji robót w zakresie niezbędnym do organizacji oraz nadzoru nad procesem realizacji inwestycji
 • samodzielność i umiejętność pracy w oparciu o budżet i harmonogram
 • znajomość AutoCad, Norma Pro, pakiet Office
 • wysoko rozwinięte umiejętności precyzyjnego formułowania zadań oraz ich egzekwowania
 • umiejętność organizacji pracy podwykonawców i sił własnych

 

Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@edspark.pl. Wysłanie swojego CV na wskazany adres jest równoznaczne z wyrażeniem zgód wskazanych poniżej.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez EDS RETAIL PARK SP. ZO.O. na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji.*

 

Potwierdzam zapoznanie się z pouczeniem administratora danych osobowych dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://edspark.pl/pouczenie-administratora-danych. Mam świadomość, iż wyrażona zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili cofnięta, co jednakże może skutkować niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji na dane stanowisko.*

 

Pouczenie administratora danych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest EDS Retail Park Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000205656, NIP 5213289961, o kapitale zakładowym 5000 zł (dalej Spółka).

2. Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem: biuro@edspark.pl

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa wyraźnie zgody, która może zostać w każdym czasie odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Odbiorcą przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Spółka, ew. podmioty profesjonalnie świadczące usługi w zakresie prowadzania czy wsparcia procesu rekrutacji. Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, dane osobowe mogą zostać przekazane do wskazanych Spółek z grupy kapitałowej EDS. Dane nie podlegają przekazaniu do państw trzecich.

5. Końcem okresu przetwarzania danych osobowych jest zakończenie procesu rekrutacji, chyba, że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji przyszłych. W takiej sytuacji przetwarzanie zakończy się wraz z upływem czasu na jaki została udzielona zgoda. 

6. Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.